Formulas

Posted by
Question Answer
An Gong Niu Huang Wan Rescusitation – Clears HT / PC Heat, resolves Phlegm to induce resusctation
Ba Zheng San Damp-Heat Dispelling – Damp Heat accumulation in L Jiao
Bai Du San Ext Resolving (W-H) – Wind Cold Damp w/ underlying Qi Xu
Bai He Gu Jin Tang Dryness – Nourishes Yin to moisten dryness – resolves Phlegm to stop cough
Bai Hu Tang Heat Clearing – Blazing Fire in Tai Yang meridians
Bai Tou Weng Tang Heat Clearing – Heat toxins causing dysentery
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang Phlegm-dispelling Wind – Dries Dampness, calms LR, extinguishes Wind
Ban Xia Hou Po Tang Regulating Qi – Qi stagnation plus Phlegm
Ban Xia Xie Xin Tang Harmonizes ST and Intestines Harmonizing – Heat and Cold complex in M Jiao
Bao He Wan Digestive – All food accumulation causing indigestion / promotes, harmonizes ST
Bei Mu Gua Lou San Phlegm-dispelling Dryness – Clears Heat / moistens LU
Bu Yang Huan Wu Tang Blood stasis – w/ normal Qi but Yang Qi Xu
Bu Zhong Yi Qi Tang Tonifying – Yang sinking due to SP and ST Xu
Chai Hu Shu Gan San Harmonizing – LR Qi stagnation
Chuan Xiong Cha Tiao San Wind Expelling – To releive pain cause by Exterior syndrome
Da Bu Yin Wan Tonifying – Uprising of Fire from KD / LR Yin Xu
Da Chai Hu Tang Harmonizing – Concurrent Shao Yang plus Yang Ming disorder
Da Cheng Qi Tang Purgative – Yang Ming Heat accumulation in the Interior
Da Ding Feng Zhu Wind Expelling – Nourish Yin to stop Wind
Dang Gui Bu Xue Tang Tonifying – Consumptive fatibue
Dang Gui Liu Huang Tang Heat Clearing – Empty Heat / tonify Yin and Blood / promotes circulation
Dang Gui Si Ni Tang Int Warming – Blood Xu plus Cold in the meridians
Dao Chi San Heat Clearing – Excess Heat in HT
Ding Chuan Tang Rebellious Qi – Wind-Cold in the Exterior plus Phlegm Heat in the Interior
Du Huo Ji Sheng Tang Damp – Wind Dispelling – Bi Zheng plus LR and KD Xu
Er Chen Tang Phlegm-dispelling Heat – Impaired SP causing Damp-Phlegm
Gan Mai Da Zao Tang Sedatives w/ Blood tonics – HT and SP Qi Xu / Yin Xu
Ge Gen Qin Lian Tang Heat Clearing – Heat invading Interior w/ existing Exterior symptoms
Gu Chong Tang Astringent – SP Qi Xu – SP not holding Xue

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *